Od: Agnieszka Stenzel <a.stenzel@zfrsa.pl>
Data: 09.02.2017 16:26
Temat: GJ – informacja dla obligatariuszy

Szanowni Państwo,

Przesyłam krótką informację o bieżących wydarzeniach w Grupie Jaguar:

Sprawa w sądzie:

W dniu 30 stycznia 2017 roku Spółka złożyła wniosek do sądu w Gdańsku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Na razie sąd bada wniosek – nie wydał żadnych decyzji, monitorujemy sprawę na bieżąco.

Sposób zaspokojenia obligatariuszy:

Spółka zaproponowała spłatę wierzytelności w drodze konwersji czyli zamiany na akcje. Cały czas komunikujemy, że stanowi to stuprocentowe zaspokojenie Państwa wierzytelności – jednak co to tak naprawdę oznacza dla Państwa?

Być może pomocne będzie przedstawienie tego na przykładzie: Powiedzmy, że ja, Agnieszka jestem obligatariuszem 10 obligacji serii C Grupy Jaguar o wartości 100 zł każda – razem 1000 zł. Dodatkowo spółka jest zobowiązana do zapłaty odsetek wynikających z warunków emisji za ustalony okres odsetkowy, czego jeszcze nie zrobiła, więc przysługuje mi również kwota za okres odsetkowy w wysokości X (przyjmijmy dodatkowe 100 zł). Przysługują mi również odsetki za opóźnienie bowiem spółka spóźnia się z zapłatą – odsetki za opóźnienie stanowią kwotę Y (przyjmijmy 10 zł).

Wierzytelność, która podlegałaby zamianie na akcje to suma wartości nominalnej obligacji oraz kwot należnych odsetek (tych z umowy i tych za opóźnienie) czyli X i Y (przyjmijmy łącznie 1110 zł). Za tą kwotę obejmę akcje – w wartości jedna akcja za 10 groszy wierzytelności, co oznacza, że za kwotę wierzytelności 1110 zł obejmę 11 100 akcji.

Akcje te będą zdematerializowane (co oznacza, że nie otrzymam żadnego dokumentu czy banknotu) – będą one widoczne na moim rachunku maklerskim.

Z momentem zakończenia procedury dopuszczenia do obrotu będę mogła je sprzedać komukolwiek będę chciała. Jak to działa? Poprzez logowanie się na konto i udzielenie dyspozycji sprzedaży (poprzez przysłowiowy klik myszką) mogę wystawić te akcje na sprzedaż. Jeżeli ktoś z graczy na rynku new connect (na którym notowane są akcje Grupy Jaguar) będzie chciał je kupić – otrzymam stosowne potwierdzenie, a środki uzyskane z tej sprzedaży będą widoczne na moim koncie.

Zatem zamiana na akcje nie rodzi żadnych innych obowiązków dla Państwa, a zaproponowane warunki oznaczają możliwość zbycia akcji po cenie aktualnie obowiązującej – mówiąc krótko to Państwo decydujecie po ile sprzedajecie te akcje.

Nowy wariant propozycji układowych

Po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji z Zarządem Grupy Jaguar uprzejmie informuję, że Zarząd gotów jest zmodyfikować propozycje układowe ten sposób aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zobowiązać się do odkupu akcji po okresie 12 miesięcy za cenę 11 groszy za akcję, co gwarantuje Państwu 10 procentowy zysk.

W naszym przykładzie oznaczałoby to, że najpierw Agnieszka dostałaby za swoje obligacje 11 100 akcji o wartości nominalnej 1110 zł i po roku mogłaby je sprzedać za 1221 zł. Oznaczałoby to mniejsze ryzyko, że Państwa akcje stracą na wartości w tym czasie i pewny zysk, ale pojawiłby się on dopiero po roku.

Uprzejma prośba o informację, czy taka konstrukcja bardziej by Państwu odpowiadała.

Podkreślam i wyjaśniam, że  zaproponowany wariant rozliczenia wierzytelności jest drugą opcją, do wyboru dla Państwa. Pierwsza propozycja jest też nadal aktualna.

Jesteśmy gotowi i chętni na dyskusję, chcąc służyć jak najpełniejszą informacją.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt.

 Pozdrawiam serdecznie,

___________________________

Agnieszka Stenzel

Radca  prawny / legal counsel

E: a.stenzel@zfrsa.pl

ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA

POZNAŃ 60-786 | UL. GRUNWALDZKA 38 | T: 48 61 222 43 81 | F: 48 61 222 43 83

WARSZAWA 00-519 | UL. WSPÓLNA 35/5 | T: 48 22 46 81 211 |  F: 48 22 46 81 212


Komentarz:

Policzmy razem z Panią Agnieszką Stenzel: dzisiaj inwestujemy 1000 zł w odkupienie 1 obligacji w cenie nominalnej (w Kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jeszcze nie doczytali, że w serii C emitowano obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł, a nie 100 zł, ale kto by tam przejmował się takimi drobiazgami), następnie zgadzamy się na konwersję wierzytelności z obligacji na akcje i po roku z tej inwestycji otrzymujemy zwrot 1.221 zł, czyli ta inwestycja przynosi nam 22,1% zysku i w dodatku cały ten interes zabezpieczony jest zapewnieniem Pani Agnieszki Stenzel, że: “Cały czas komunikujemy, że stanowi to stuprocentowe zaspokojenie Państwa wierzytelności” oraz “pewny zysk”. Dziwne, że sama Kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. przechodzi obojętnie obok tak kolosalnego oraz pewnego zarobku i chce się zadowolić tylko wynagrodzeniem nadzorcy postępowania układowego. Może więc Kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – skoro ktokolwiek w tej Kancelarii wierzy w zapewnienia ich własnej prawniczki – odkupi teraz te rarytasowe obligacje od obecnych obligatariuszy Grupy Jaguar S.A. i w ten sposób zwielokrotni swoje zyski? I to tylko “poprzez przysłowiowy klik myszką”! Obecni obligatariusze zapewne sprzedadzą posiadane obligacje serii C i D po cenie nominalnej, od ręki, bez większych oporów.

Jedno jest natomiast pewne – Kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (o ile zostanie powołana przez sąd na nadzorcę postępowania układowego, o co wnioskuje zarząd Grupy Jaguar) zarobi na postępowaniu układowym kilkadziesiąt, a jak dobrze pójdzie, to grubo ponad 100 tysięcy złotych, co łatwo można wyliczyć z przepisów ustawy. Koszty postępowania układowego ponosi dłużnik, a więc w praktyce wierzyciele Grupy Jaguar S.A. Do poniższych kwot należy doliczyć podatek VAT, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2016 r. wyniosło 4.251,21 zł.

Art. 42. 1. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się jako sumę czterech części składowych, w granicach od dwukrotności do czterdziestoczterokrotności podstawy wynagrodzenia.

2. Części składowe wynagrodzenia ustala się według następujących zasad:

1) część zależna od liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania:

a) jedna podstawa wynagrodzenia – do 10 wierzycieli,

b) trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 wierzycieli,

c) sześć podstaw wynagrodzenia – od 51 do 100 wierzycieli,

d) osiem podstaw wynagrodzenia – od 101 do 500 wierzycieli,

e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – od 501 do 1.000 wierzycieli,

f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – powyżej 1.000 wierzycieli;

2) część zależna od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania:

a) jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100.000,00 zł,

b) trzy podstawy wynagrodzenia – dla sumy od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł,

c) sześć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł,

d) osiem podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 1.000.000,01 zł do 10.000.000,00 zł,

e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 10.000.000,01 zł do 500.000.000,00 zł,

f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej 500.000.000,00 zł;

3) część ustalana przez sąd stosownie do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego w toku postępowania i pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania – w granicach do dziesięciu podstaw wynagrodzenia;

4) część ustalana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od nadzorcy sądowego postępowanie układowe trwa dłużej niż dwanaście miesięcy – w granicach do dziesięciu podstaw wynagrodzenia.

 

3. Przez podstawę wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Tekst Spółka Zimmerman Filipiak doradza obligatariuszom jak w rok zarobić 22% klikając myszką pojawił się po raz pierwszy w Magazynie Prawniczym.