Nasz komentarz do poniższego raportu: Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla wierzycieli spółki Grupy Jaguar SA jest dobrowolne oddanie długów przez Roberta Betkę i Jacka Wieczorkowskiego, którzy od dwóch lat wypłacają sobie horrendalne wynagrodzenia z pieniędzy uzyskanych od obligatariuszy, a w spółce wykazali milionowe straty. Namawianie obligatariuszy do zamiany wierzytelności z obligacji na akcje nowej, kolejnej emisji spółki Grupa Jaguar SA jest natomiast najkorzystniejszym rozwiązaniem dla prezesa zarządu Roberta Betki i członka Jacka Wieczorkowskiego, bo w ten sposób pozbędą się wierzycieli za pomocą bezwartościowych akcji bankrutującej spółki. 

Takie nakłanianie należy zakwalifikować jako zamiar doprowadzenia obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia wierzytelnościami z obligacji, tj. przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast “Potencjalna Transakcja”, czyli “przejęcie spółki Grupa Jaguar SA”, której akcje (jeszcze) notowane są na NewConnect – w celu wprowadzenia do obrotu innego podmiotu bez sporządzania wymaganych dokumentów informacyjnych – jest czynnością prawną pozorną (nieważną na podstawie art. 83 Kodeksu cywilnego) i mającą na celu obejście kilku ustaw (czynność nieważna na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego). 


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 10 / 2017      
  Data sporządzenia: 2017-03-31                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  GRUPA JAGUAR S.A.  
  Temat                    
  Niewykupienie obligacji serii D  
  Podstawa prawna                
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Grupy Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni _dalej “Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż z powodu braku wystarczających środków pieniężnych Emitent nie wykupi w terminie przewidzianym w warunkach emisji, to jest w dniu 31 marca 2017 r., obligacji serii D, które zostały przydzielone przez Spółkę w dniu 31 marca 2015 r. O ich emisji Spółka informowała raportami bieżącymi nr 5/2015 i 9/2015 opublikowanymi za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_.

Wartość nominalna obligacji serii D wynosi 1.030.000,00 zł.

Obligacje serii D nie były i nie są notowane w żadnym zorganizowanym systemie obrotu.

Emitent wskazuje, że w chwili obecnej rozpoznawany jest wniosek restrukturyzacyjny o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Wnioski te rozpoznawane są wspólnie. Celem zabezpieczenia majątku Spółki sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego _TNS_. Fakty te były wcześniej raportowane.

Zarząd Spółki na żądanie i w porozumieniu z TNS dostarcza wszelkie dokumenty i składa wyjaśnienia dotyczące Emitenta. Sprawozdanie TNS będzie miało kluczowe znaczenie dla podjęcia przez sąd decyzji odnośnie dalszych losów Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę kondycji Spółki i odzyskanie jej płynności finansowej. W związku z tym w dniu 19 stycznia 2017 r. Spółka podpisała z Tech Invest Group S.A. _”dalej “TIG”_ list intencyjny, zgodnie z którym rozważane jest przejęcie Spółki oraz rozszerzenie jej działalności. O szczegółach potencjalnej transakcji Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2017. Obecnie, na zlecenie TIG, prowadzone jest badanie prawne i finansowe Emitenta.

Równolegle Spółka dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do zawarcia z jej wierzycielami układu. Jednym z warunków transakcji z TIG, o której mowa powyżej jest bowiem całkowita konwersja posiadanego na dzień zawarcia listu intencyjnego zadłużenia Spółki, w tym z tytułu emisji obligacji, na kapitał zakładowy Emitenta _zamiana obligacji na akcje nowej emisji_.

W opinii Zarządu Emitenta transakcja, o której mowa powyżej może ochronić interesy wierzycieli Spółki _w tym obligatariuszy serii D_ i jest w obecnych warunkach najbardziej optymalnym dla nich i samej Spółki rozwiązaniem.

 

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-03-31 Robert Betka Prezes Zarządu    
  2017-03-31 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu    

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRUPA JAGUAR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA JAGUAR S.A.
Tytul Niewykupienie obligacji serii D
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 81-354
Miasto Gdynia
Ulica Jana z Kolna
Nr 27
Tel. +48 58 783 50 13
Fax  
e-mail jacekwieczorkowski@grupajaguar.pl
NIP 586-224-89-01
REGON 220935335
Data sporzadzenia 2017-03-31
Rok biezacy 2017
Numer 10