W dniu 16 grudnia 2014 r. Robert Tadeusz Betka i Jacek Marek Wieczorkowski ustanowili na nieruchomościach położonych w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18A (księga wieczysta GD1Y/00021414/6) oraz przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18 (księga wieczysta GD1Y/00021415/3) hipotekę łączną do kwoty 3.000.000 zł na rzecz obligatariuszy serii C, oświadczając w § 3 aktu notarialnego:

Robert Tadeusz Betka i Jacek Marek Wieczorkowski, działając wyłącznie w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Grupa Jaguar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, celem zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji Serii C wyemitowanych przez reprezentowaną przez nich Spółkę, obejmujących kwotę należności głównej oraz odsetek przewidzianych w warunkach emisji obligacji, na warunkach opisanych w § 2 powyżej ustanawiają na wyżej w § 1-ym punkt I) i II) opisanych nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o numerach: GD1Y/00021414/6 i GD1Y/00021415/3, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gdyni umowną hipotekę łączną do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na rzecz Obligatariuszy, reprezentowanych przez Spółkę pod firmą: Balance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Dworze przy ulicy Brzechwy nr 9 (REGON: 220310664, NIP: 587- 16-20-464), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000282567 – Administratora Hipoteki ustanowionego umową o pełnienie funkcji Administratora Hipoteki przy emisji Obligacji Serii C z dnia piętnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (15.12.2014 r.).

 

W tych nieruchomościach wyodrębniono 9 apartamentów i 3 garaże, które następnie zbyto, zwalniając je jednocześnie z obciążenia hipotecznego ustanowionego pierwotnie na obu  nieruchomościach.

 

 

OSTRZEŻENIE  PUBLICZNE

Ostrzegamy:

  • obecnych właścicieli lokali nr 1, 2, 3, 4, 5 zlokalizowanych  w budynku położonym w Gdyni (81-383) przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18;

  • obecnych właścicieli lokali nr 1, 2, 3, 4 zlokalizowanych w budynku położonym w Gdyni (81-383) przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18A;

  • obecnych właścicieli garaży nr 1, 2, 3 zlokalizowanych w budynku położonym w Gdyni (81-383) przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18;

  • ewentualnych nabywców wyżej wymienionych lokali,

że uzyskali lub mogą uzyskać korzyść majątkową wskutek czynności prawnej wyodrębnienia i zbycia wskazanych wyżej lokali bez ustanowionych wcześniej zabezpieczeń hipotecznych, dokonanych przez dłużnika Grupę Jaguar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 27 z pokrzywdzeniem wierzycieli – obligatariuszy niewykupionych przez dłużną spółkę w terminie obligacji serii C.

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – co zostało potwierdzone niewykupieniem w terminie przez dłużną spółkę Grupa Jaguar SA obligacji serii C – uregulowana jest w art. 527 – 534 Kodeksu cywilnego.