KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr: 2/2017
Data sporządzenia: 2017-01-02
Skrócona nazwa emitenta: GRUPA JAGUAR S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 29 grudnia 2016 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu: Zarząd GRUPA JAGUAR S.A. (“Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29.12.2016 r.:

1. Robert Tadeusz Betka – posiadający 911.052 akcji uprawniających do wykonywania 1.287.989 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowiły 28,1% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Jaguar S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz 15,9% w ogólnej liczbie głosów w spółce.

2. Jacek Marek Wieczorkowski – posiadający 2.623.354 akcje uprawniające do wykonywania 3.050.292 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowiły 66,5% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Jaguar S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz 37,7% w ogólnej liczbie głosów w spółce.

3. Tomasz Górzyński – posiadający 248.000 akcji uprawniających do wykonywania 248.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowiły 5,4% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Jaguar S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz 3,1% w ogólnej liczbie głosów w spółce.