W dniu 14 marca 2017 r. wpisano do Rejestru Przedsiębiorców KRS dla Grupy Jaguar SA:

  • Dane nadzorcy sądowego powołanego w toku postępowania upadłościowego (dział 6 rubryka 5 podrubryka 2)

Grupa Jaguar SA nadzorca sądowy wpisany do KRS

 

Zadaniem tymczasowego nadzorcy sądowego jest kontrolowanie czynności i sprawowanie nadzoru nad działaniami spółki. Bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego zarząd Grupy Jaguar nie może wykonywać żadnych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Tymczasowy nadzorca sądowy pełni swoje obowiązki od chwili powołania do dnia ogłoszenia upadłości, a ewentualne zażalenie postanowienia o jego powołaniu nie wstrzymuje działań nadzorcy.

Art. 38a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe:
Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.

Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe:
Sąd może zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania obejmującego w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego. Sprawozdanie składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.

 

  • Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdański VI Wydział Gospodarczy, 13 lutego 2017, VI GU 86/17, zabezpieczenie majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie nadzorcy tymczasowego i zakazu wyodrębniania lokali i przenoszenia udziału w nieruchomościach (dział 4 rubryka 3)

Grupa Jaguar SA zabezpieczenie majątku wpisane do KRS

 


Aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców dla Grupy Jaguar SA