Redakcja Magazynu Prawniczego otrzymała od Pana Mateusza Medyńskiego wiceprezesa zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (także prze­wod­ni­czą­cego ra­dy na­dzor­czej Zim­mer­man i Wspól­ni­cy, partnera w Kan­ce­la­rii Zim­mer­man i Wspól­ni­cy sp.k.) stanowisko spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. o następującej treści:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie skierowane w mailu z dnia 17 lutego 2017 roku w pierwszej kolejności prosimy o przesłanie informacji weryfikującej występowanie Pana jako zastępcy redaktora naczelnego portalu magazynprawniczy.com. Z informacji przekazanych przez spółkę Grupa Jaguar S.A. wynika, że jest Pan pełnomocnikiem jednego z obligatariuszy Spółki (dane osobowe usunięte – redakcja). Informacja taka w sposób oczywisty budzi wątpliwości co do obiektywizmu Pana działań.
Jednocześnie stanowczo zaprzeczamy, jakoby mec. Agnieszka Stenzel – współpracownik Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nakłaniała do rozporządzania mieniem w jakikolwiek sposób lub podejmowania jakichkolwiek działań. W mailu cytowanym przez Pana na stronie www. Magazynprawniczy.com mec. Stenzel prezentuje jedynie propozycje układowe przekazane przez spółkę, celem usprawnienia obiegu informacji.
Podkreślamy, że wszelkie działania wierzycieli są działaniami dobrowolnymi, których realizacja następuje w drodze głosowania nad propozycjami układowymi w postępowaniu sądowym, zatem wierzyciele mają wybór jaką drogę uzyskania swojego świadczenia wybierają, a informacje przekazywane przez mec. Stenzel w mailu z dnia 9 lutego 2017 roku stanowią odpowiedź na liczne pytania obligatariuszy odnośnie mechanizmu konwersji.
W szczególności nieprawdziwe są informacje zamieszczone w komentarzu redakcyjnym jakoby „w Kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jeszcze nie doczytali, że w serii C emitowano obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł, a nie 100 zł, ale kto by tam przejmował się takimi drobiazgami” jak również aby Pani Agnieszka Stenzel zapewniała, że: “Cały czas komunikujemy, że stanowi to stuprocentowe zaspokojenie Państwa wierzytelności” oraz “pewny zysk” – informacje zawarte w mailu z dnia 9 lutego 2017 roku są wyłącznie informacjami przekazywanymi przez spółkę Grupa Jaguar S.A. i jako takie zostały przesłane przez mec. Stenzel, a wyliczenie dotyczące obligacji serii C miało charakter przykładowy co wynika wprost z treści maila.
Zwracamy uwagę, że publikowanie powyższych informacji stoi w sprzeczności z zasadami prawdy, obiektywizmu i odpowiedzialności, którymi to zasadami monitor prawniczy rzekomo się kieruje.
W związku z powyższym wzywamy redakcję monitora prawniczego do natychmiastowego zaprzestania naruszania dobrego imienia radcy prawnego Agnieszki Stenzel oraz spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja poprzez publikację na stronie www.magazynprawniczy.com nieprawdziwych informacji w zakresie działań podejmowanych przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, w szczególności artykułu „Kancelaria Zimmerman Filipiak doradza obligatariuszom jak w rok zarobić 22% klikając myszką” zamieszczoną pod adresem https://magazynprawniczy.com/kancelaria-zimmerman-filipiak-doradza-obligatariuszom-zarobic-22-klikajac-myszka/
Wzywamy do zaprzestania naruszenia w terminie 1 dnia od dnia dostarczenia niniejszej korespondencji. Niezaprzestanie naruszania spowoduje konieczność podjęcia dalej idących środków prawnych.
Jednocześnie wskazujemy, że spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nie jest pełnomocnikiem spółki Grupy Jaguar S.A. Spółka pełni usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Z poważaniem,
Mateusz Medyński
doradca restrukturyzacyjny / restructuring advisor
Wiceprezes Zarządu/Vice-President of the Management Board
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
E: m.medynski@zimmermanfilipiak.pl oraz m.medynski@zfrsa.pl
M: +48 604 999 112
WARSZAWA 00-519 | UL. WSPÓLNA 35/5 | T: 48 22 46 88 409 | F: 48 22 46 81 212
POZNAŃ 60-786 | UL. GRUNWALDZKA 38 | T: 48 61 222 43 81 | F: 48 61 222 43 83


Sprawdźmy więc, kto napisał prawdę, ponieważ tylko nieprawdziwe informacje o działalności przedsiębiorcy mogą naruszać jego dobre imię w sposób bezprawny. Treść maila Pani Agnieszki Stencel do obligatariuszy znajduje się pod tym linkiem.

Pan Mateusz Medyński w mailu z dnia 20 lutego 2017 r. napisał (wszystkie zaznaczenia pochodzą od redakcji):

W szczególności nieprawdziwe są informacje zamieszczone w komentarzu redakcyjnym jakoby „w Kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jeszcze nie doczytali, że w serii C emitowano obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł, a nie 100 zł, ale kto by tam przejmował się takimi drobiazgami” (…)

W warunkach emisji obligacji serii C, dokumencie z grudnia 2014 r., jednoznacznie wskazano:

Obligacje na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każda o terminie wykupu 31 grudnia 2016 roku są emitowane przez Grupa Jaguar S.A. siedzibą w Gdyni, ul. Jana z Kolna 27 81-354 Gdynia.

Pani Agnieszta Stenzel w mailu z dnia 9 lutego 2017 r. napisała:

“Powiedzmy, że ja, Agnieszka jestem obligatariuszem 10 obligacji serii C Grupy Jaguar o wartości 100 zł każda – razem 1000 zł.”

Pan Mateusz Medyński w mailu z dnia 20 lutego 2017 r. napisał dalej:

(W szczególności nieprawdziwe są informacje) aby Pani Agnieszka Stenzel zapewniała, że: “Cały czas komunikujemy, że stanowi to stuprocentowe zaspokojenie Państwa wierzytelności” oraz “pewny zysk”.

Pani Agnieszta Stenzel w mailu z dnia 9 lutego 2017 r. napisała:

Spółka zaproponowała spłatę wierzytelności w drodze konwersji czyli zamiany na akcje. Cały czas komunikujemy, że stanowi to stuprocentowe zaspokojenie Państwa wierzytelności – jednak co to tak naprawdę oznacza dla Państwa?

Natomiast dalej w tym samym mailu napisała:

W naszym przykładzie oznaczałoby to, że najpierw Agnieszka dostałaby za swoje obligacje 11 100 akcji o wartości nominalnej 1110 zł i po roku mogłaby je sprzedać za 1221 zł. Oznaczałoby to mniejsze ryzyko, że Państwa akcje stracą na wartości w tym czasie i pewny zysk, ale pojawiłby się on dopiero po roku.

Komentarz redakcji Magazynu Prawniczego: Specjaliści w spółce Zimmerman Filipak Restrukturyzacja S.A. z pewnością już doczytali, że w serii C emitowano obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł, a nie 100 zł – mogli się tego dowiedzieć, choćby z naszego komentarza. Pani Agnieszka Stenzel, wysyłając swojego maila w dniu 9 lutego br. tego nie wiedziała, bo nie napisałaby o “obligacjach serii C Grupy Jaguar o wartości 100 zł każda” – na co zwróciliśmy uwagę zgodnie z prawdą. Natomiast Pan Mateusz Medyński albo nie przeczytał maila Pani Agnieszki Stenzel, bo zaprzecza cytatom wprost przepisanym z tego maila, albo postanowił bezceremonialnie iść w zaparte i postraszyć nas “dalej idącymi środkami prawnymi”. Nie przestraszyliśmy się i do roli spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w nakłanianiu obligatariuszy do wyrażenia zgody na konwersję realnie istniejących wierzytelności z tytułu obligacji serii C i D na nowe akcje Grupy Jaguar S.A., w której przepadło 2,5 miliona złotych pozyskanych z tych obligacji – jeszcze wrócimy. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą swoją reputację budują swoimi działaniami i w tym zakresie podlegają ocenie i krytyce. Osoby poszkodowane przez “białe kołnierzyki” zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie.


Tekst Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. przesłała swoje stanowisko pojawił się po raz pierwszy w Magazynie Prawniczym.