Prezes zarządu Grupy Jaguar SA Robert Betka w okresie od 15 listopada 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. przeprowadził gwałtowną wyprzedaż swoich 1.587.268 akcji o łącznej wartości (wg uzyskanych cen sprzedaży – 285.229,71 złotych, a wg kursu dnia dzisiejszego 11 groszy/akcję – 174.599,48 złotych). Po transakcjach dokonanych w dniu 2 stycznia 2017 r. Robert Betka posiadał już tylko mniej niż 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce. (Gdy uwzględnić jeszcze wcześniejszy stan posiadania, to Robert Betka od 12 kwietnia 2016 r. zmniejszył ilość posiadach akcji z 2.258.479 akcji do 376.937 akcji w dniu 2 stycznia 2017 r., a więc łącznie o 1.881.542 sztuk.)

Zdarzeniem bezpośrednio poprzedzającym opisaną gwałtowną wyprzedaż akcji było opublikowanie w dniu 14 listopada 2016 r. raportu okresowego za III kwartał 2016 r. w którym zarząd zapewniał o dobrej kondycji finansowej spółki oraz nie ujawnił okoliczności wyzbywania się majątku spółki z pokrzywdzeniem wierzycieli przez wyodrębnianie i sprzedawanie nieruchomości bez wcześniej ustanowionych hipotek zabezpieczających obligacje. W tym samym czasie Dom Maklerski Capital Partners SA odmówił zarządowi Grupy Jaguar SA przygotowania i wprowadzenia na rynek kolejnej emisji obligacji, z której uzyskane środki miałyby zostać przeznaczone na wykup obligacji serii C (z terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2016 r.) oraz zobowiązań odsetkowych od obligacji serii C i D.

Zdarzeniem zamykającym okres gwałtownej wyprzedaży akcji przez Roberta Betkę był raport bieżący o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii C i D z powodu “nieprzewidzianych przesunięć” środków finansowych, który zarząd Grupy Jaguar SA opublikował w dniu 2 stycznia 2017 r.

DATA TRANSAKCJA  WOLUMEN CENA ZA AKCJĘ (grosze)
KUPNO ZBYCIE
15-11-2016 KUPNO    561   32
  ZBYCIE   27 071 32
16-11-2016 KUPNO    500   29
KUPNO    500   31
22-11-2016 KUPNO   600   32
KUPNO   2 400   31
  ZBYCIE   5 457 30
23-11-2016 KUPNO   573   32
KUPNO   1 427   31
KUPNO    1000   28
  ZBYCIE   17 600 28
  ZBYCIE   31 899 27
  ZBYCIE   33 842 26
24-11-2016 KUPNO   518   28
KUPNO   2 982   27
  ZBYCIE   5 000 27
25-11-2016   ZBYCIE   14 464 27
28-11-2016 KUPNO   4 600   30
  ZBYCIE   4 632 28
  ZBYCIE   13 436 27
KUPNO   100   26
  ZBYCIE   16 599 26
  ZBYCIE   113 984 25
  ZBYCIE   8 833 24
29-11-2016   ZBYCIE   4 999 26
  ZBYCIE   68 544 24
30-11-2016 KUPNO   1 000   25
  ZBYCIE   5 000 24
  ZBYCIE   52 560 22
  ZBYCIE   65 000 21
01-12-2016   ZBYCIE   18 565 20
KUPNO   500   19
  ZBYCIE   258 412 19
  ZBYCIE   10 049 18
02-12-2016 KUPNO   100   19
  ZBYCIE   10 323 18
KUPNO   1 111 1 111 17
  ZBYCIE   68 589 17
  ZBYCIE   57 989 16
05-12-2016 KUPNO   2 000   14
  ZBYCIE   58 492 14
  ZBYCIE   12 518 13
         
15-12-2016   ZBYCIE   14 14
  ZBYCIE   89 390 12
16-12-2016   ZBYCIE   44 711 11
23-12-2016   ZBYCIE   293 712 12
27-12-2016   ZBYCIE   50 488 17
  ZBYCIE   6 000 18
02-01-2017   ZBYCIE   117 985 13
      17 911 1 587 268 średnia 18

Dane zamieszczone w tabeli można zweryfikować w zawiadomieniach składanych do Komisji Nadzoru Finansowego. Analiza powyższego zestawienia dostarcza wielu wniosków, nie tylko dla obligatariuszy i akcjonariuszy spółki Grupa Jaguar SA, ale również dla organów nadzoru finansowego i Prokuratury oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Te wątki sprawy będą kontynuowane.

My, dzisiaj, mamy jedno pytanie do Roberta Betki: skoro w listopadzie 2016 r. kondycja spółki była tak dobra, jak Pan raportował i w wielu wywiadach publicznie zapewniał, że rozpoczęcie sprzedaży działek i apartamentów spowoduje gwałtowny wzrost przychodów spółki – to dlaczego równie gwałtownie wyzbył się Pan ponad 80% posiadanych akcji? Przecież Pan musiał wówczas wiedzieć, że spółka nie miała środków na wykup obligacji i czekała ją upadłość. I co Pan teraz powie akcjonariuszom, którzy w listopadzie 2016 r. odkupili Pańskie akcje po 30 groszy za sztukę?

Obligatariusze, akcjonariusze, wierzyciele, kontrahenci i współpracownicy spółki Grupa Jaguar SA (także Potencjalny Inwestor) muszą sobie chyba zadawać pytanie, czy w tych okolicznościach można wierzyć również w inne zapewnienia Pana Roberta Betki i zarządu Grupy Jaguar SA? Czy można mieć zaufanie do składanych wierzycielom propozycji restrukturyzacyjnych, gdy “kapitan” pierwszy zaczął uciekać z tonącego okrętu?