Nazwa jednostki GRUPA JAGUAR
Nazwa skrócona jednostki GJA
Numer w roku: 6/2017
Rok bieżący: 2017

Zarząd spółki pod firmą Grupa Jaguar S.A. ( Emitent , Spółka ) niniejszym informuje, iż w dniu 6 lutego 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 788 293,80 zł wynikający z emisji:
600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje zostały objęta za cenę w wysokości 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) za jedną akcję, pokrytą wkładem pieniężnym, co było komunikowane RB 29/2016

Treść §4.1 Statutu Spółki po zmianach:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 788.293,80 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.882.938 (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 803.875 (słownie: osiemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,

b) 307.125 (słownie: trzysta siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 102 823 (słownie: sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C.

d) 6.069.115 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

e) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E

 
Imię i nazwisko Stanowisko
Robert Betka Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu