Apartament nr 2 w budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18A w Gdyni został wystawiony na sprzedaż.

Oferta została zamieszczona na stronach kilku agencji nieruchomości w lutym 2017 r., gdy wiadomo już było, że obligatariusze domagać się będą zapłaty wierzytelności z tytułu niewykupionych obligacji serii C i D Grupy Jaguar S.A. Nieruchomości nr 18 i 18A przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Gdyni stanowiły hipoteczne zabezpieczenie wierzytelności z obligacji serii C, które nie zostały w terminie wykupione przez dłużnika – spółkę Grupa Jaguar SA.

 

  

 

OSTRZEŻENIE  PUBLICZNE

Ostrzegamy obecnego właściciela lokalu nr 2 zlokalizowanego w budynku położonym w Gdyni (81-383) przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18A oraz garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Gdyni (81-383) przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18 oraz ewentualnych nabywców wyżej wymienionych lokali, że uzyskał lub mogą uzyskać korzyść majątkową wskutek czynności prawnej wyodrębnienia i zbycia wskazanych wyżej lokali bez ustanowionych wcześniej zabezpieczeń hipotecznych, dokonanych przez dłużnika Grupę Jaguar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 27 z pokrzywdzeniem wierzycieli – obligatariuszy niewykupionych przez dłużną spółkę w terminie obligacji serii C.

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – co zostało potwierdzone niewykupieniem w terminie przez dłużną spółkę Grupa Jaguar SA obligacji serii C – uregulowana jest w art. 527 – 534 Kodeksu cywilnego.

 

Aktualizacja 14 marca 2017 r.: na wniosek zainteresowanego pośrednika nieruchomości notatka została zmieniona w ten sposób, że z treści i tagów notatki usunięto firmę pośrednika.

Aktualizacja 17 marca 2017 r.: na prośbę pośrednika nieruchomości, który zrezygnował z dalszego prezentowania oferty sprzedaży przedmiotowego lokalu – wszystkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie tego pośrednika zostały usunięte z notatki. Pośrednik, który jest byłym pracownikiem Grupy Jaguar SA, a obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą – nie chce być kojarzony ze spółką Grupa Jaguar.