Odpowiadając spółce Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. oraz Grupie Jaguar S.A

W dniu 26 stycznia 2017 r. w spółce Zimmerman i Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie przy ul. Wspólnej 35/5 złożone zostało pismo zawierające stanowisko jednej z obligatariuszek w sprawie propozycji konwersji wierzytelności z obligacji na nową emisję akcji spółki Grupa Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni, która nie wykupiła w terminie wyemitowanych przez siebie obligacji i na skutek działań członków zarządu znalazła się w stanie uzasadniającym ogłoszenie jej upadłości. Oto pełna treść tego pisma:

Działając jako wierzycielka Grupy Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu obligacji serii C (…) i serii D (…) oświadczam, że nie popieram działań zarządu tej spółki zmierzających do restrukturyzacji, polegającej na konwersji wierzytelności z tytułu obligacji na akcje spółki. W mojej ocenie, planowana konwersja nie doprowadzi do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, a ma na celu zniesienie odpowiedzialności cywilnej i karnej Panów Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego za działania na szkodę i z pokrzywdzeniem wierzycieli. Obecnie uprawdopodobniony jest zarzut, że członkowie zarządu Grupy Jaguar S.A. i administrator hipotek, którymi były zabezpieczone obligacje, popełnili przestępstwa polegające na pozbawieniu obligatariuszy możliwości zaspokojenia swoich wierzytelności z przedmiotu hipotek i uprzywilejowaniu jednego z obligatariuszy. Ponadto, na moje zlecenie, badane są inne okoliczności i działania, które doprowadziły do niewypłacalności dłużnika.

Jednocześnie oświadczam, że nie wyrażam zgody na wniosek zarządu zadłużonej Grupy Jaguar S.A. o ustanowienie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie nadzorcą w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika i będę ten wniosek zwalczała w postępowaniu przed sądem restrukturyzacyjnym. W mojej ocenie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Podstawowym obowiązkiem sporządzającego wstępny plan restrukturyzacyjny jest dokonanie analizy przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, a tymczasem Pan Piotr Zimmerman na spotkaniu z obligatariuszami w dniu 16 stycznia 2017 r. oświadczył mojemu pełnomocnikowi, że przyczyny niewypłacalności dłużnika nie są i nie będą przedmiotem zainteresowania Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Uprzedzam także, że o moich zastrzeżeniach powiadomię pozostałych wierzycieli i w tym celu zleciłam przygotowanie odpowiednich materiałów do publikacji na portalu internetowym pod adresem https://wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Powyższe stanowisko było odpowiedzią na propozycje Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, składane obligatariuszom na papierze firmowym spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.:

Inne dokumenty zostaną opublikowane po ich procesowym wykorzystaniu.