Pani Agnieszka Stenzel ze spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. rozesłała do obligatariuszy następujące informacje:


Temat: Grupa Jaguar – informacje dla obligatariuszy
Data: Czwartek, 2 Marca 2017 06:57:50
Nadawca: Agnieszka Stenzel <a.stenzel@zfrsa.pl>
Kopia: Grupa Jaguar Biuro <biuro@grupajaguar.pl>
Szanowni Państwo,

W imieniu spółki Grupa Jaguar S.A. przesyłam następujące informacje:

1. Postępowanie sądowe

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest nadal rozpoznawany przez sąd. W wyniku złożenia przez jednego z obligatariuszy – Pana (…) wniosku o ogłoszenie upadłości – sąd przejął sprawy do wspólnego rozpoznania i zabezpieczył majątek spółki poprzez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie (…). Sprawa obecnie jest rozpoznawana pod sygnaturą VI GU 86/17. W załączeniu przesyłam obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w tym przedmiocie. Spółka do dziś, to jest do dnia 2 marca 2017 roku przekaże wszystkie informacje do TNS (Tymczasowy Nadzorca Sądowy), który przystąpi do sporządzenia sprawozdania. Na podstawie przedstawionych przez tymczasowego nadzorcę informacji sąd podejmie dalsze działania. O wszelkich nowych wydarzeniach Spółka będzie Państwa informować niezwłocznie.

2. Działania inwestora

Spółka informuje, że badanie prawne przedsiębiorstwa Spółki dobiega końca a inwestor przystępuje do wyceny spółki technologicznej. Jednakże warunkiem dojścia do realizacji inwestycji jest zawarcie układu w postępowaniu sądowym.

3. Propozycje układowe

Odpowiadając na Państwa liczne zapytania odnośnie do wariantów propozycji układowych uprzejmie wskazuję, że zgodnie z informacją przekazaną od Spółki propozycja objęcia akcji z obowiązkiem wykupu po określonym czasie nie wiązała się z dodatkowym zabezpieczeniem. Propozycja ta jako alternatywa nie została również złożona do sądu – Spółka czekała na Państwa komentarz w tej kwestii. Biorąc pod uwagę brak Państwa zainteresowania na wyrażenie zgody na taką opcję zarząd skłania się do pozostania przy wariancie już wcześniej komunikowanym, to jest przy konwersji z możliwością zbycia na new connect.

4. Inne informacje

Uprzejmie wskazujemy, że informacje kierowane do Państwa jako wierzycieli spółki Grupy Jaguar od zarządu spółki za naszym pośrednictwem jako doradców restrukturyzacyjnych mają co do zasady charakter informacji poufnych, szczególnie w odniesieniu do informacji przekazywanych w zakresie propozycji układowych. Informujemy, że Pan (…) – pełnomocnik jednego z obligatariuszy – Pani (…) wszedł w posiadanie informacji kierowanych do Państwa i rozpowszechnia je na stronie www.magazynprawniczy.com Ocenę takich działań pozostawiamy Państwu. Jednocześnie chciałabym wyjaśnić, że informacje kierowane do Państwa w zakresie wyjaśnień odnośnie do konwersji obligacji na akcje miały charakter przykładowy, zatem podane przykładowo kwoty i sumy nie odzwierciedlały rzeczywistych wartości. Chodziło wyłącznie o przedstawienie mechanizmu działania (w odpowiedzi na Państwa liczne zapytania w tym zakresie) w jak najprostszy sposób. Jeśli ktokolwiek z Państwa poczuł się tym wprowadzony w błąd, to najmocniej przepraszamy, naszym zamiarem było jedynie udzielenie ogólnej i możliwie najprostszej odpowiedzi na kierowane do nas liczne pytania.

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt.

___________________________

Agnieszka Stenzel
Radca prawny / legal counsel
E: a.stenzel@zfrsa.pl
ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA
POZNAŃ 60-786 | UL. GRUNWALDZKA 38 | T: 48 61 222 43 81 | F: 48 61 222 43 83
WARSZAWA 00-519 | UL. WSPÓLNA 35/5 | T: 48 22 46 81 211 | F: 48 22 46 81 212


Po pierwsze: Pani Agnieszka Stenzel nie posiada licencji doradcy restrukturyzacyjnego i licencji takiej nie posiada (nie może posiadać jako osoba prawna) spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Pani Agnieszka Stenzel, jeżeli jest radcą prawnym, to może świadczyć usługi obsługi prawnej, ale jednoczesne reprezentowanie interesów dłużnika i wierzycieli jest zabronione. Niech więc Pani Agnieszka Stenzel dba o interesy Panów Betki i Wieczorkowskiego z zarządu spółki Grupa Jaguar S.A., a wierzycielom przekazuje tylko rzetelne (kompletne i prawdziwe, a nie “przykładowe”) informacje. W przeciwnym wypadku narazi się na zarzut próby doprowadzenia wierzycieli do niekorzystnego rozporządzenia ich wierzytelnościami z obligacji.

Po drugie: W mailu z dnia 9 lutego 2017 r. Pani Agnieszka Stenzel nakłaniała obligatariuszy do zaakceptowania propozycji konwersji wierzytelności z obligacji o realnej wartości na abstrakcyjną i przyszłą wartość jeszcze nie wyemitowanych, dodatkowych akcji. Pani Agnieszka Stenzel nakłaniała także obligatariuszy do poparcia wniosku zadłużonej spółki Grupa Jaguar S.A. o ustanowienie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. nadzorcą w sądowym postępowaniu układowym. Informacje kierowane przez Panią Agnieszkę Stenzel do obligatariuszy zmierzały więc do uzyskania przez spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. statusu nadzorcy, opłacanego z masy majątkowej Grupy Jaguar S.A.

Po trzecie: Skoro obligatariusze – jak powyżej oświadczyła Pani Agnieszka Stenzel – nie wykazali zainteresowania przyrzeczeniem odkupienia nowych akcji (mających pochodzić z proponowanej konwersji wierzytelności) za cenę 11 groszy, to dlaczego mieliby wyrazić zgodę na konwersję swoich wierzytelności na nowe akcje o wartości 10 groszy? Wierzyciele chyba jednak nie wierzą w zapewnienia o “stuprocentowym zaspokojeniu wierzytelności” w drodze konwersji oraz obietnice “pewnego zysku”.

Po czwarte: Grupa Jaguar S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych oraz dłużnikiem grupy obligatariuszy, od których nie wykupiła w terminie wyemitowanych przez siebie obligacji serii C i D o wartości 2,5 miliona złotych. Na osobach zarządzających spółką Grupa Jaguar S.A. ciążą obowiązki informacyjne określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Wierzyciele mają prawo podejmowania wobec dłużnej spółki i osób nią zarządzających – wszelkich, prawem niezabronionych działań, w tym mają prawo wymieniać się informacjami i ocenami postępowania dłużnika. Prawo do informacji posiadają także obecni i potencjalni akcjonariusze dłużnej spółki, inni uczestnicy rynku papierów wartościowych oraz społeczeństwo.