Nazwa jednostki GRUPA JAGUAR
Nazwa skrócona jednostki GJA
Numer w roku: 2/2017
Rok bieżący: 2017

Zarząd Grupa Jaguar S.A. (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 informuje, że w wyniku nieobjęcia przez inwestorów, do których zostały skierowane oferty, dostatecznej liczby akcji, emisja akcji serii E1 nie doszła do skutku.

Emitent zamierzał podwyższyć kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego i tym samym zaoferować do 2.000.000 akcji spółki po cenie 0,30 zł za akcję.

Zarząd Emitenta informuje, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E1 uważa się za niedoszłe do skutku, w związku z czym nie będzie dokonywany przydział akcji serii E1, a środki pieniężne wpłacone na akcje zostaną zwrócone inwestorom.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 
Imię i nazwisko Stanowisko
Robert Betka Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu