INC S.A. pełni obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla Grupy Jaguar S.A., a jego rola i zadania określone zostały w załączniku nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW w Warszawie:

12. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do:

 1. badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
 2. złożenia oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami,
 3. badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia,
 4. współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków,
 5. bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.

13. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzowany Doradca wyznacza co najmniej jedną osobę, posiadającą
Certyfikat, o którym mowa w pkt 4a, odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.

14. Uznając zasadność wprowadzenia instrumentów finansowych danego emitenta do alternatywnego systemu, Autoryzowany Doradca powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat emitenta, prowadzonej przez niego działalności oraz uwarunkowań właściwych dla danego sektora, w którym swoją działalność prowadzi emitent.

15. Autoryzowany Doradca wskazuje emitentowi na zasadność opracowania w spółce odpowiednich regulacji i procedur, których wdrożenie umożliwi emitentowi prawidłowe funkcjonowanie w alternatywnym systemie i jednocześnie da rękojmię
wypełniania przez emitenta wymogów przewidzianych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

16. Autoryzowany Doradca pomaga wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie.

17. Autoryzowany Doradca pomaga emitentowi w prawidłowej interpretacji obowiązujących w alternatywnym systemie zasad ładu korporacyjnego.

(…)

29. Autoryzowany Doradca niezwłocznie informuje Organizatora Alternatywnego Systemu w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia przez emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności postanowień dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych.

(…)

31. Corocznie do 15 stycznia Autoryzowany Doradca przekazuje Organizatorowi Alternatywnego Systemu sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy.

INC Spółka Akcyjna

Grupa INC SA od ponad 20 lat funkcjonuje jako polska spółka doradczo-inwestycyjna działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od roku 2006 spółka jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC SA była wielokrotnie nagradzana przez GPW, Forbes, Home&Market jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2009 r. INC SA otrzymała nagrodę GPW za wkład w powstanie rynku Catalyst.

W 2015 INC SA sfinalizowała projekt nabycia Domu Maklerskiego. Dom Maklerski INC SA (dawniej PricewaterhouseCoopers Securities SA) posiada licencję KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

W 2014 roku powstała spółka INC Rating – polska agencja ratingowa specjalizująca się w ocenie wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. INC Rating posiada licencję ESMA – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spółka działa jako fundusz VK/PE dla sektora MSP w Polsce i w Rumunii.

INC East&West to spółka non profit, która realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją spółki jest promocja tematyki historycznej i postaw obywatelskich oraz wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą.

 • INC S.A. – 100% 100%
 • DOM MAKLERSKI INC – 95% 95%
 • INC RATING – 51% 51%
 • CARPATHIA CAPITAL – 42% 42%
 • INC SAB – 100% 100%
 • INC EAST&WEST – 100% 100%
 • FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO – 100% 100%
 • INKUBATOR NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY – 48% 48%

INC S.A. – ZARZĄD SPÓŁKI:

Paweł Śliwiński – prezes zarządu INC S.A.
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Członek Rad Nadzorczych m.in. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Carpathia Capital S.A. – pierwszej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Strona internetowa: www.pawelsliwinski.pl

Pełni również funkcję prezesa zarządu Inwest Connect SA – spółki notowanej na NewConnect.

 

Sebastian Huczek – wiceprezes zarządu INC S.A.
Wiceprezes Zarządu notowanej na rynku regulowanym spółki INC S.A. oraz Domu Maklerskiego INC S.A. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). W 2015 r. powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych do Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi oraz na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych. W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Pełni również funcję przewodniczącego rady nadzorczej IPO Doradztwo Kapitałowe SA – spółki notowanej na NewConnect.

 

Piotr Białowąs – wiceprezes zarządu INC S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A. (VC/PE notowana na rynku AeRO ATS Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie), członek Zarządu IPO Doradztwo Finansowe S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek z sektora nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony zdrowia i produkcyjnego. Członek Komitetu Inwestycyjnego Inkubatora Innowacji INTERIOR z siedzibą w Nowej Soli.

Pełni również funkcję wiceprezesa zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe SA – spółki notowanej na NewConnect.

 

Sebastian Bogusławski – wiceprezes zarządu INC S.A. (nieujawniony w KRS – uchwała rady nadzorczej o powołaniu w skład zarządu wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany statutu Spółki rozszerzającej skład zarządu do czterech osób)
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 151. Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management oraz Wiceprezesa PZU PTE. Był członkiem Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości, Dyrektorem Inwestycyjnym OFE Pekao oraz Zarządzającym: Funduszem OFE Pekao, w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP, a także analitykiem sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

 


INC S.A. – rada nadzorcza spółki:

Aleksandra Persona-Śliwińska – członek rady nadzorczej od 13 lutego 2006
Andrzej Gałganek – członek rady nadzorczej od 15 stycznia 2008
Mariusz Sadłocha – członek rady nadzorczej od 8 maja 2014
Eliza Bogusławska – czlonek rady nadzorczej od 19 stycznia 2016
Krzysztof Nowak – członek rady nadzorczej od 19 stycznia 2016


INC S.A. – akcjonariat spółki:

Paweł Śliwiński -1.737.999 (20,83%) akcji uprawniających do 3.237.999 (33,94%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 31 grudnia 2014;
Sebastian Bogusławski – 1.424.040 (17,07%) akcji uprawniających do 1.424.040 (14,93%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 13 lutego 2017;
Jacek Mrowicki – 682.701 (8,18%) akcji uprawniających do 682.701 (7,73%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 31 stycznia 2012;
Roman Karkosik – 500.000 (5,99%) akcji uprawniających do 500.000 (5,66%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 12 maja 2011;
Millennium TFI SA – 453.557 (5,43%) akcji uprawniających do 453.557 (4,75%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 23 listopada 2015;
INC SA – 303.097 (3,63%) akcji uprawniających do 303.097 (3,24%) głosów, ostatnia zmiana w dniu 15 stycznia 2015.


INC S.A. – dane rejestrowe i kontaktowe

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
tel.: 61 851-86-77
biuro@incsa.pl
www.incsa.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028098
REGON: 630316445
NIP: 7781024498
Kapitał zakładowy: 16.686.198 zł, kapitał wpłacony: 16.686.198 zł

Źródło: http://incsa.pl


WYPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS