Zarząd Grupa Jaguar S.A. (dalej : “Spółka”, “Emitent”) informuje, o złożeniu we właściwym sądzie wniosku o wszczęcie w stosunku do spółki Grupa Jaguar S.A. Przyspieszonego Postępowania Układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Spółka wniosła także do Sądu wniosek o rozpoznanie w pierwszej kolejności wniosku o Przyspieszone Postępowanie Układowe. Fakty powyższe były zapowiadane komunikatem ESPI nr 5/2017.

W ramach propozycji układowych Emitent proponuje posiadaczom wyemitowanych przez siebie Obligacji Serii C oraz Serii D konwersję całości zobowiązań wynikających z obligacji (kapitał plus odsetki) na akcje Grupy Jaguar S.A.

Szczegółowe propozycje układowe:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o sumę 2.473.259,10 zł.

2. Liczba nowo ustanowionych akcji: 24 732 910 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł.

3. Objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru.

4. Rodzaj akcji: na okaziciela.

5. Cena emisyjna nowych akcji: 2.473.259,10 zł.

6. Data, od której nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie: pierwszy pełny rok obrotowy po zatwierdzeniu układu.

Celem wyżej wymienionych działań jest maksymalne zabezpieczenie interesów obligatariuszy i inwestorów spółki. Spółka przygotowała wnioski przy współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią – Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.

Złożenie wniosku o Przyspieszone Postępowanie Układowe jest krokiem w stronę wypełnienia jednego z warunków zawieszających określonych w liście intencyjnym dotyczącym przejęcia przez Emitenta 100% kapitału zakładowego jednej ze spółek technologicznych (dalej: “Podmiot Technologiczny”) znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej : “TIG”)(od Inwestora oraz pozostałych udziałowców/akcjonariuszy Podmiotu Technologicznego) w zamian za zaangażowanie kapitałowe TIG i pozostałych udziałowców/akcjonariuszy Podmiotu Technologicznego w Spółkę, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 4/2017 z dnia 19.01.2017 r.

Złożenie wniosku obejmującego likwidację majątku Spółki ma charakter asekuracyjny, na wypadek negatywnej decyzji sądu co do zawarcia układu.