KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1/2017
Data sporządzenia: 2017-01-02
Skrócona nazwa emitenta: GRUPA JAGUAR S.A.
 
Temat: Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E poprzez potrącenie wierzytelności
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść raportu: Zarząd Grupa Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej “Spółka ) informuje o wykupie 1.200 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, których dzień wykupu przypadał na 31.12.2016 r. oraz zapłaty odsetek od wskazanych obligacji (łącznie 1.228.740,00 zł) w formie potrącenia wierzytelności z wierzytelnością przysługującą Spółce w stosunku do Obligatariusza w kwocie 1.228.740,00 zł z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości na mocy aktu notarialnego zawartego w dniu 22.12.2016 r.              
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-02 Robert Betka Prezes Zarządu
2017-01-02 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu