Nazwa jednostki GRUPA JAGUAR
Nazwa skrócona jednostki GJA
Numer w roku: 38/2016
Rok bieżący: 2016

Zarząd Grupa Jaguar S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r.
Do uchwały nr 4, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, objętej protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw. Za wyżej wskazaną uchwałą oddano 4.338.281 głosów, przeciw 248.000, wstrzymujących się 0.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .

 
Imię i nazwisko Stanowisko
Robert Betka Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu