KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO                 
Raport bieżący nr 29/2016
Data sporządzenia: 2017-01-02
Skrócona nazwa emitenta: GRUPA JAGUAR S.A.
 
Temat: Informacja dotycząca niezapłacenia odsetek od obligacji serii D i C  
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść raportu: Zarząd Grupa Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej “Spółka ) informuje o niezapłaceniu przez Spółkę odsetek od obligacji serii D za 7 okres odsetkowy, oraz odsetek od obligacji serii C za 8 okres odsetkowy których terminy zapłaty przypadały 30.12.2016 r. Brak zapłaty spowodowany jest w szczególności nieprzewidzianymi przesunięciami w pozyskaniu środków finansowych przez spółkę. Zarząd Spółki dokłada najwyższych starań, aby jak najszybciej pozyskać wystarczający kapitał na spłatę zobowiązań wobec Obligatariuszy. Po podjęciu decyzji dotyczącej finansowania Spółka niezwłocznie poinformuje osobnym raportem.
Zobowiązania Spółki z tytułu niezapłaconych odsetek serii C wynoszą 33.932,66 zł
Zobowiązania Spółki z tytułu niezapłaconych odsetek serii D wynoszą 24.668,50 zł              
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
2017-01-02 Robert Betka Prezes Zarządu
2017-01-02 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu