KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28/2016
Data sporządzenia: 2016-12-30
Skrócona nazwa emitenta: GRUPA JAGUAR S.A.
Temat: Informacja dotycząca wykupu Obligacji serii C Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Grupa Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej “Spółka ) informuje, że z powodu braku wystarczających środków finansowych nie wykupi w terminie, to jest do dnia 31.12.2016 r., Obligacji serii C , na kwotę 1,345 mln PLN.

Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z informacjami przekazywanymi w raportach nr 26/2015 i 22/2016, dokonał wcześniej wykupu łącznie 50% obligacji serii C; brak wykupu w terminie dotyczy pozostałej części serii C. Brak wykupu spowodowany jest w szczególności nieprzewidzianymi przesunięciami w pozyskaniu środków finansowych przez spółkę.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji, niewykupienie obligacji serii C powoduje możliwość zwrócenia się przez obligatariuszy serii D z żądaniem przedterminowego wykupu. Seria D obejmuje obligacje na kwotę 1,030 mln PLN z terminem wykupu w marcu 2017 r.

Zarząd Spółki dokłada najwyższych starań, aby jak najszybciej pozyskać wystarczający kapitał na spłatę zobowiązań wobec Obligatariuszy. Po podjęciu decyzji dotyczącej finansowania Spółka niezwłocznie poinformuje o ostatecznym terminie wykupu obligacji.

Osoby chcące uzyskać informację w zakresie postępowania Grupy Jaguar S.A. mogą kontaktować się pod numerem ogólnym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. +48 22 46 88 409 bądź wysyłając zapytanie na adres mailowy: warszawa@zfrsa.pl

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-30 Robert Betka Prezes Zarządu
2016-12-30 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu