KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5/2017
Data sporządzenia: 2017-01-25
Skrócona nazwa emitenta: GRUPA JAGUAR S.A.
Temat: Informacja o zamiarze złożenia wniosku o postępowanie układowe  
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść raportu: Zarząd Grupa Jaguar S.A. (dalej : Spółka , Emitent ) informuje, że podjął decyzję o przygotowaniu i złożeniu we właściwym sądzie wniosku o wszczęcie w stosunku do spółki Grupa Jaguar S.A. przyspieszonego postępowania układowego i postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka zamierza wnosić do Sądu o rozpoznanie w pierwszej kolejności wniosku o postępowanie układowe.
Celem wyżej wskazanych procedur ma być maksymalne zabezpieczenie interesów obligatariuszy i inwestorów spółki. Spółka przygotowuje wnioski do sądu wraz z wyspecjalizowaną kancelarią i niezwłocznie po ich złożeniu przekaże o tym informację w formie raportu bieżącego. Spółka zakłada, że wnioski zostaną złożone w ciągu sześciu dni od dnia dzisiejszego.
Powyższe działanie jest krokiem w stronę wypełnienia jednego z warunków zawieszających określonych w liście intencyjnym dotyczącym przejęcia przez Emitenta 100% kapitału zakładowego jednej ze spółek technologicznych (dalej: Podmiot Technologiczny ) znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej : TIG )(od Inwestora oraz pozostałych udziałowców/akcjonariuszy Podmiotu Technologicznego) w zamian za zaangażowanie kapitałowe TIG i pozostałych udziałowców/akcjonariuszy Podmiotu Technologicznego w Spółkę, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 4/2017 z dnia 19.01.2017 r.              
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
2017-01-25 Robert Betka Prezes Zarządu   
2017-01-25 Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu