Informacje o postępowaniu sądowym w sprawie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Grupy Jaguar S.A. i wniosku restrukturyzacyjnego zarządu spółki, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, sygn. akt  VI Gu 86/17

 


 1 marca 2017

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 marca 2017 r., numer 42 pozycja 7503, opublikowano ogłoszenie następującej treści:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 13 lutego 2017 r. w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni, prowadzonym pod sygn. akt VI GU 86/17, postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Janusza Łepkowskiego.


27 lutego 2017

Do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  wpłynęło zażalenie zarządu Grupy Jaguar na postanowienie zabezpieczające majątek spółki. Sąd po formalnym sprawdzeniu zażalenia przekaże je wraz z aktami sprawy do rozpatrzenia przez sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy w Gdańsku. Należy się spodziewać, że zwłoka w rozpoznaniu wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości,  spowodowana koniecznością rozpatrzenia zażalenia Grupy Jaguar S.A., wyniesie co najmniej kilka miesięcy. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu majątku Grupy Jaguar S.A. przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, a także zakazu wyodrębniania należących do Grupy Jaguar S.A. lokali oraz przenoszenia udziału w nieruchomościach bez obciążenia ich ustanowionymi hipotekami.


13 lutego 2017

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ postanowił zabezpieczyć majątek Grupy Jaguar S.A. przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, a także wydanie zakazu wyodrębniania należących do Grupy Jaguar S.A. lokali oraz przenoszenia udziału w nieruchomościach bez obciążenia ich ustanowionymi hipotekami.


 8 lutego 2017

Do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wpłynął wniosek wierzyciela (…) o ogłoszenie upadłości Grupy Jaguar S.A. (sygn. akt VI Gu 86/17). Sąd postanowił o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego zarządu Grupy Jaguar S.A. i wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości do wspólnego rozpoznania i dalszego prowadzenia pod sygnaturą akt Gu 86/17. To postanowienie zapadło na podstawie następujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne:

Art. 11. W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Art. 12.

1. Sąd restrukturyzacyjny niezwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zawiadamia sąd upadłościowy o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego.

2. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.

3. W przypadku gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Sąd upadłościowy rozpoznaje wnioski w składzie właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd uznał więc, że wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości (co jest zasadą) mogłoby skutkować naruszeniem interesów wierzycieli.


1 lutego 2017

Do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wpłynął wniosek zarządu Grupy Jaguar S.A. o ogłoszenie upadłości spółki (sygn. akt Gu 61/17). Wniosek ten został zwrócony wnioskodawcy z powodu uchybienia wymogom formalnym. Wniosek zwrócony na takich zasadach nie wywołuje skutków prawnych, jakie wiązałyby się z jego wniesieniem. W tej sytuacji uznać należy, że zarząd Grupy Jaguar S.A. uchybił obowiązkowi zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości i podlega następującym sankcjom:

Art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe:

1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonym w ust. 1 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

3a. W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.

oraz

Art. 586 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych:

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


31 stycznia 2017

Do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wpłynął wniosek zarządu Grupy jaguar S.A. o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego (sygn. akt VI Gr 5/17). Sąd wydał postanowienie o przyjęciu tego wniosku i wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości (sygn. akt VI Gu 86/17) do wspólnego rozpatrzenia. Ponadto dłużna Grupa Jaguar S.A. wnioskowała o powołanie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego.


Dane dłużnika:

Grupa Jaguar S.A.

Robert Betka – prezes zarządu
Jacek Wieczorkowski – członek zarządu

81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 27
e-mail: biuro@grupajaguar.pl
tel. 58 783 50 12
www.grupajaguar.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000386111
REGON: 220935335
NIP: 586-224-89-01


Postępowanie o sygn. akt VI Gu 86/17 prowadzone jest
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk

Każdy zainteresowany może uzyskać podstawowe informacje o przebiegu postępowania w Punkcie Informacyjnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ:
– osobiście,
– telefonicznie pod numerem 58 32-13-700,
– pocztą elektroniczną pod adresem informacja.srgdapn@gdansk-polnoc.sr.gov.pl