Miesiąc: marzec 2017

OSTRZEŻENIE! Gdynia Kamienna Góra – jeden z apartamentów został wystawiony na sprzedaż

Apartament nr 2 w budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18A w Gdyni został wystawiony na sprzedaż. Oferta została zamieszczona na stronach kilku agencji nieruchomości w lutym 2017 r., gdy wiadomo już było, że obligatariusze domagać się będą zapłaty wierzytelności z tytułu niewykupionych obligacji serii C i D Grupy Jaguar S.A. Nieruchomości nr 18 i 18A przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Gdyni stanowiły hipoteczne zabezpieczenie wierzytelności z obligacji serii C, które nie zostały w terminie wykupione przez dłużnika – spółkę Grupa Jaguar SA.        OSTRZEŻENIE  PUBLICZNE Ostrzegamy obecnego właściciela lokalu nr 2 zlokalizowanego w budynku położonym w...

Read More

Zabezpieczenie hipoteczne obligacji serii C – nieruchomości w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18 oraz 18A

W dniu 16 grudnia 2014 r. Robert Tadeusz Betka i Jacek Marek Wieczorkowski ustanowili na nieruchomościach położonych w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18A (księga wieczysta GD1Y/00021414/6) oraz przy ul. I Armii Wojska Polskiego 18 (księga wieczysta GD1Y/00021415/3) hipotekę łączną do kwoty 3.000.000 zł na rzecz obligatariuszy serii C, oświadczając w § 3 aktu notarialnego: Robert Tadeusz Betka i Jacek Marek Wieczorkowski, działając wyłącznie w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Grupa Jaguar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, celem zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji Serii C wyemitowanych przez reprezentowaną przez nich...

Read More

Jak spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja nakłaniała obligatariuszy do układu z Grupą Jaguar

Trwa postępowanie sądowe w sprawie o upadłość Grupy Jaguar SA i warto przeczytać, jak spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA nakłaniała obligatariuszy do wyrażenia zgody na restrukturyzację układową oraz wyzbycie się swoich wierzytelności na rzecz bezwartościowych akcji  spółki Grupa Jaguar. Temat: Grupa Jaguar – najnowsze informacje oraz zaproszenie na spotkanie z Inwestorem Data: 20-01-2017 12:43 Od: Agnieszka Stenzel <a.stenzel@zfrsa.pl> Szanowni Państwo, W ślad za wcześniejszą korespondencją zwracam się do Państwa w imieniu spółki Grupy Jaguar S.A. W dniu wczorajszym późnym wieczorem został opublikowany list intencyjny odnośnie potencjalnego przejęcia spółki Grupa Jaguar przez Inwestora: spółkę Tech Invest Group S.A. W załączeniu...

Read More

Odpowiadając spółce Zimmerman i Filipiak Restrukturyzacja S.A. oraz Grupie Jaguar S.A.

W dniu 26 stycznia 2017 r. w spółce Zimmerman i Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie przy ul. Wspólnej 35/5 złożone zostało pismo zawierające stanowisko jednej z obligatariuszek w sprawie propozycji konwersji wierzytelności z obligacji na nową emisję akcji spółki Grupa Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni, która nie wykupiła w terminie wyemitowanych przez siebie obligacji i na skutek działań członków zarządu znalazła się w stanie uzasadniającym ogłoszenie jej upadłości. Oto pełna treść tego pisma: Działając jako wierzycielka Grupy Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu obligacji serii C (…) i serii D (…) oświadczam, że nie popieram działań...

Read More

Aktualizacja: Informacje o postępowaniu upadłościowym Grupy Jaguar S.A

Informacje o postępowaniu sądowym w sprawie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Grupy Jaguar S.A. i wniosku restrukturyzacyjnego zarządu spółki, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, sygn. akt  VI Gu 86/17    1 marca 2017 W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 marca 2017 r., numer 42 pozycja 7503, opublikowano ogłoszenie następującej treści: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 13 lutego 2017 r. w postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni, prowadzonym pod sygn. akt VI GU 86/17, postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w Gdyni poprzez ustanowienie...

Read More

Ubi ius, ibi remedium

Zachęcamy do przekazywania nam informacji o działaniach zarządu Grupy Jaguar SA: Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, które doprowadziły do niewypłacalności spółki lub obecnie mogą skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli

info@wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Informacje można przekazywać również redakcji Magazynu Prawniczego z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osobę informującą (tajemnica dziennikarska)

redakcja@magazynprawniczy.com

Wszystkie przekazywane informację będą dokładnie weryfikowane

Współpraca

Miało być tak pięknie