Miesiąc: marzec 2017

Zarząd Grupy Jaguar raportuje niewykupienie obligacji serii D

Nasz komentarz do poniższego raportu: Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla wierzycieli spółki Grupy Jaguar SA jest dobrowolne oddanie długów przez Roberta Betkę i Jacka Wieczorkowskiego, którzy od dwóch lat wypłacają sobie horrendalne wynagrodzenia z pieniędzy uzyskanych od obligatariuszy, a w spółce wykazali milionowe straty. Namawianie obligatariuszy do zamiany wierzytelności z obligacji na akcje nowej, kolejnej emisji spółki Grupa Jaguar SA jest natomiast najkorzystniejszym rozwiązaniem dla prezesa zarządu Roberta Betki i członka Jacka Wieczorkowskiego, bo w ten sposób pozbędą się wierzycieli za pomocą bezwartościowych akcji bankrutującej spółki.  Takie nakłanianie należy zakwalifikować jako zamiar doprowadzenia obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia wierzytelnościami z obligacji, tj. przestępstwo...

Read More

Wpisano do KRS: nadzorca sądowy i zabezpieczenie majątku Grupy Jaguar

W dniu 14 marca 2017 r. wpisano do Rejestru Przedsiębiorców KRS dla Grupy Jaguar SA: Dane nadzorcy sądowego powołanego w toku postępowania upadłościowego (dział 6 rubryka 5 podrubryka 2)   Zadaniem tymczasowego nadzorcy sądowego jest kontrolowanie czynności i sprawowanie nadzoru nad działaniami spółki. Bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego zarząd Grupy Jaguar nie może wykonywać żadnych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Tymczasowy nadzorca sądowy pełni swoje obowiązki od chwili powołania do dnia ogłoszenia upadłości, a ewentualne zażalenie postanowienia o jego powołaniu nie wstrzymuje działań nadzorcy. Art. 38a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe: Dłużnik po ustanowieniu...

Read More

Pismo zarządu INC SA – Autoryzowanego Doradcy Grupy Jaguar SA

Obligatariuszy, z którymi jeszcze nie mamy bezpośredniego kontaktu informujemy, że otrzymaliśmy pismo zarządu INC SA, podpisane przez dr hab. Pawła Śliwińskiego – prezesa zarządu oraz Sebastiana Huczka – wiceprezesa zarządu, o nastepującej treści: Z zainteresowaniem śledzimy informacje dotyczące Grupy Jaguar, które pojawiają się na Państwa portalu. Spółka, w której jesteśmy jednym z akcjonariuszy, zainwestowała w 2016 r. w akcje spółki Grupa Jaguar, w związku z czym również ponieśliśmy wymierną pośrednią stratę finansową związaną z działalnością spółki Grupa Jaguar. Dokonaliśmy inwestycji i nawiązaliśmy współpracę z osobami pełniącymi funkcję członków Zarządu Grupy Jaguar z uwagi na prezentowane przez nich – jak...

Read More

Prezes zarządu Robert Betka sprzedał ponad 80% akcji Grupy Jaguar

Prezes zarządu Grupy Jaguar SA Robert Betka w okresie od 15 listopada 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. przeprowadził gwałtowną wyprzedaż swoich 1.587.268 akcji o łącznej wartości (wg uzyskanych cen sprzedaży – 285.229,71 złotych, a wg kursu dnia dzisiejszego 11 groszy/akcję – 174.599,48 złotych). Po transakcjach dokonanych w dniu 2 stycznia 2017 r. Robert Betka posiadał już tylko mniej niż 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce. (Gdy uwzględnić jeszcze wcześniejszy stan posiadania, to Robert Betka od 12 kwietnia 2016 r. zmniejszył ilość posiadach akcji z 2.258.479 akcji do 376.937 akcji w dniu 2 stycznia 2017 r., a więc łącznie o...

Read More

Próby włamania do systemu informatycznego portalu Wierzyciele Grupy Jaguar

Dzisiaj, w środę 15 marca 2017 r., o godz. 5 nad ranem dokonano kilkuset prób włamania do systemu informatycznego portalu Wierzyciele Grupy Jaguar. To zdarzenie nas nie zaskoczyło i byliśmy do niego przygotowani, bo wiemy (w przenośni oraz dosłownie) z kim mamy do czynienia. Przestępstwo zostało zarejestrowane, udokumentowane i będzie ścigane przez powołane do tego organy. Próby włamania były co prawda nieskuteczne, ale również nieudolne działania sprawcy podlegają penalizacji na podstawie art. 13 Kodeksu karnego: Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. § 2....

Read More

Ubi ius, ibi remedium

Zachęcamy do przekazywania nam informacji o działaniach zarządu Grupy Jaguar SA: Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, które doprowadziły do niewypłacalności spółki lub obecnie mogą skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli

info@wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Informacje można przekazywać również redakcji Magazynu Prawniczego z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osobę informującą (tajemnica dziennikarska)

redakcja@magazynprawniczy.com

Wszystkie przekazywane informację będą dokładnie weryfikowane

Współpraca

Miało być tak pięknie