Miesiąc: wrzesień 2016

Grupa Jaguar z nowym inwestorem – Gdyńska Grupa Finansowa

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną Gdyńska Grupa Finansowa S.A objęła 600.000 szt. akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 0,28 zł za szt. Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przez Spółkę na kapitał obrotowy. Gdyńska Grupa Finansowa S.A. jest funduszem Private Equity/Venture Capital i prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym oraz doradczym. Inwestor finansowy nie wyklucza dalszego zaangażowania finansowego w Emitenta i objęcia kolejnych emisji akcji w przyszłości. „Zapoczątkowaliśmy proces przenoszenia ciężaru finansowania naszej działalności z kapitału dłużnego na akcyjny. Bodźcem do zwrócenia się ku akcjonariuszom...

Read More

Rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność w inwestycji Gdynia Kamienna Góra

RAPORT BIEŻĄCY   KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO         Raport bieżący nr 12 / 2016         Data sporządzenia: 2016-09-15                     Skrócona nazwa emitenta                     GRUPA JAGUAR S.A.     Temat                       Rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność w inwestycji Gdynia Kamienna Góra     Podstawa prawna                   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Treść raportu:  ...

Read More

Ubi ius, ibi remedium

Zachęcamy do przekazywania nam informacji o działaniach zarządu Grupy Jaguar SA: Roberta Betki i Jacka Wieczorkowskiego, które doprowadziły do niewypłacalności spółki lub obecnie mogą skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli

info@wierzyciele-grupy-jaguar.pl

Informacje można przekazywać również redakcji Magazynu Prawniczego z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osobę informującą (tajemnica dziennikarska)

redakcja@magazynprawniczy.com

Wszystkie przekazywane informację będą dokładnie weryfikowane

Współpraca

Miało być tak pięknie